Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gospodarka nieruchomościami

Problematyka wykładu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

TEMATY WYKŁADÓW z przedmiotu GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

Problematyka zajęć: 

1. PODSTAWOWE POJĘCIA 

– gospodarka, gospodarowanie 
– nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe 
– działki 
2. EWIDENCJONOWANIE GRUNTÓW 
–  ewidencja gruntów 
–  księgi wieczyste 
– zasoby 
– wykazy 
– rejestr zabytków 
3. ROZWÓJ STOSUNKÓW WŁASNOŚCIOWYCH W POLSCE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 
– okres od 1944 do 1955 r.
– okres od 1956 do 1989 r.
– struktura własności w 1989 r. 
4. WPŁYW PRZEOBRAŻEŃ USTROJOWYCH W POLSCE PO 1989 r. NA STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE 
– zniesienie zasady jedności państwowej
– komunalizacja na szczeblu gmin
– uwłaszczenie państwowych i komunalnych osób prawnych
– prywatyzacja
– komunalizacja na szczeblu powiatów i województw
– przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
– struktura własności na rok 2017 
5. ŹRÓDŁA PRAWA DOTYCZĄCE GOSPODARKI GRUNTAMI I ADMINISTRACJA DOTYCZĄCA GOSPODARKI GRUNTAMI 
– Konstytucja RP
– ustawy dotyczące gospodarowania gruntami
– ustawy dotyczące planowania i inwestowania
– ustawy dotyczące ochrony gruntów
6. PLANOWANIE PRZESTRZENNE I LOKALIZACJA INWESTYCJI, PRAWO BUDOWLANE, REWITALIZACJA 
7. OCHRONA ŚRODOWISKA, OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU, OCHRONA ZABYTKÓW, OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH,  
8. INNE PUBLICZNOPRAWNE FORMY ODDZIAŁYWANIA NA GOSPODARKĘ GRUNTAMI
– podziały
– rozgraniczenie
– scalenia
– zezwolenia
9. CYWILNOPRAWNE FORMY WŁADANIA I DYSPONOWANIA GRUNTAMI
– prawa rzeczowe
– prawa obligacyjne
– zarząd, trwały zarząd 
– administrowanie
10. CYWILNOPRAWNE FORMY WŁADANIA I DYSPONOWANIA GRUNTAMI – cd
– przenoszenie praw
– ustanawianie praw
 – udostępnianie na podstawie czynności obligacyjnych
– oddawanie w trwały zarząd
– przekazywanie 
–  wyposażanie
11. GOSPODARKA GRUNTAMI ROLNYMI 
– u.k.u.r.
– u.g.n.r.
– płatności bezpośrednie
12. GOSPODARKA GRUNTAMI LEŚNYMI – ustawa o lasach 
13. GOSPODARKA INNYMI GRUNTAMI – u.g.n.
14. GOSPODARKA GRUNTAMI POD WODAMI I KOPALINAMI 
– prawo wodne
– prawo geologiczne i górnicze
15. OPODATKOWANIE GRUNTÓW 
– podatki związane z posiadaniem i własnością
– podatki związane z obrotem gruntami
aktualizacja: październik 2018 r.